En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap