Geloofsbelijdenissen

Omdat er door de eeuwen heen verschillend gedacht is over de Bijbel en verscheidene groeperingen de dingen anders geloofden, zijn er geloofsbelijdenissen opgesteld. Hierin wordt beschreven wat we precies geloven.

Elke zondagmiddag wordt de apostolische geloofsbelijdenis voorgelezen. Deze belijdenis is al aan het begin van het christendom opgesteld en geeft de kern weer van wat we geloven:

Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel;
Op de derde dag weer opgestaan van de dood;
Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Wij geloven in de Heilige Geest.
Wij geloven één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
Vergeving van zonden;
Wederopstanding van het lichaam;
En een eeuwig leven.

Naast de geloofsbelijdenissen zijn er andere documenten die wij als kerk gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de catechismus. Dit is een document waarin de hele leer van de kerk behandeld wordt in de vorm van vragen en antwoorden. Elke zondagmiddag wordt dit document gebruikt om tijdens de preek onderwijs te geven.