Kerkdienst

De kern van het gemeenteleven is de kerkgang. Iedere zondag komt de gemeente twee keer samen. In de zondagse dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. Daarom staat ook de kansel, die ook wel preekstoel wordt genoemd, in het middelpunt van het liturgisch centrum. De dominee preekt vanuit de Bijbel, zodat duidelijk wordt wat God van ons vraagt in Zijn Woord, namelijk bekering, geloof in de Heere Jezus Christus en een leven tot Gods eer.

Tijdens de kerkdienst zijn er verschillende vaste onderdelen. Die vormen samen de zogenoemde liturgie.

  • We bidden God of Hij uit genade onze zonden en schuld wil vergeven, ons hart wil vernieuwen, wij Hem mogen leren kennen, vertrouwen, liefhebben en ons leven door Zijn genade op Hem mogen richten. Wij bidden God of Hij wil zorgen voor ons en onze medemens, wereldwijd.
  • We zingen met elkaar Psalmen en enkele gezangen die achterin de Bijbel zijn opgenomen.
  • Tijdens de eredienst zijn er collecten om de kerkdiensten te onderhouden, in de kosten van de gemeente te voorzien en hulp te bieden in de wereld.

Het belangrijkste element van de kerkdienst is de prediking. De dominee vertelt ons de boodschap van God uit de Bijbel. We gaan naar de kerk omdat God ons roept door Zijn Woord. Hij wil Zich aan zondige mensen bekendmaken. God laat Zich door genade vinden in Zijn Woord. Hij zoekt door Zijn Woord verloren, zondige en schuldige mensen. De kern van de Bijbelse boodschap is heel kort samengevat in een woord van Christus: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” (Joh. 3:16).