Pasen, Hemelvaart & Pinksteren

Jezus stond op uit de dood.
Waarom moest Hij sterven?

Jezus stierf omdat wij mensen een persoonlijke schuld hebben tegenover God. Door Zijn dood betaalde Hij deze schuld. In het begin van de Bijbel lezen we dat de Heere God alles goed en volmaakt heeft geschapen, ook de mensen. Zij mochten op aarde in een paradijs leven en waren altijd dicht bij God en gericht op de glorie van God. God had tegen hen gezegd, dat zij voor eeuwig zouden mogen leven, als ze Zijn geboden hielden. Maar de mensheid overtrad het gebod van God. Wij dachten dat we daardoor vrij zouden worden. In werkelijkheid zijn we daarmee slaven geworden van de grote tegenstander van God, de satan. Daarmee heeft elk mens schuld tegenover God. Deze schuld is zo groot, dat niemand die zelf meer kan betalen. Omdat niemand meer kan betalen, moet iedereen de straf van God ondergaan. Deze straf is de eeuwige dood, dat is: zonder God in de hel.

Maar de Heere God heeft uit liefde en genade Zelf ook de mogelijkheid gegeven dat de schuld die de mensen bij Hem hebben, wordt vergeven. Vanaf het begin van de Bijbel lezen we van deze beloften van God. Wel moet de schuld worden betaald. Ook daarvoor heeft God gezorgd. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde gezonden, het kerstfeest. Jezus werd mens. Hij deed dit vrijwillig en uit liefde. Hij wilde de straf van God op de zonde van mensen dragen. Omdat de straf van God op onze zonden de dood is, moest Jezus sterven. 

Wat is de betekenis van hemelvaartsdag?

Hemelvaartsdag is voor christenen een feestdag. Niet omdat het een vrije dag is, maar omdat ze op die dag vieren, dat Jezus Christus terug gegaan is naar de hemel. Het belang van de Hemelvaart van Jezus is, dat Hij nu vanuit de hemel Zijn kerk (de gelovigen) regeert. Hij leeft eeuwig in de hemel, wat de zekerheid geeft, dat iedereen die in Hem gelooft ook eeuwig met Hem in de hemel zal leven.

Tijdstip en manier waarop

Hemelvaartsdag is altijd op een donderdag 40 dagen na de zondag van Pasen. Met is Jezus opgestaan uit de dood en heeft Hij het graf verlaten. Daarna heeft Hij Zich levend vertoont aan veel van Zijn volgelingen. Op die 40e dag ging Jezus met een aantal van Zijn volgelingen naar een bergtop net buiten de stad Jeruzalem (de Olijfberg vlak bij het stadje Bethanië). Daar werd Hij zichtbaar voor iedereen opgenomen naar boven, naar de hemel, totdat een wolk Hem aan het gezicht van Zijn volgelingen onttrok. In de Bijbel lezen we daarover: Lukas, hoofdstuk 24 vers 50 en 51:

Wat is er met Pinksteren?

Met Pinksteren viert de christelijke kerk, dat de Heilige Geest is neergedaald op aarde. Deze Geest is met de Vader en Jezus Christus, God. De komst van de Geest gebeurde op het eerste Pinksterfeest nadat Jezus uit de dood was opgestaan. Deze komst was zo overweldigend, dat in de Bijbel staat dat de Geest werd “uitgestort” over de mensen.

Belofte en komst van de Heilige Geest

Voordat Jezus terugging naar de hemel heeft Hij de gelovigen beloofd, dat Hij ze niet alleen zal laten. Hij zou Zijn Vader bidden om een Ander (Die Hij Trooster noemt) Die eeuwig bij hen zal blijven. Deze belofte is vervuld toen de Heilige Geest op aarde kwam op het Pinksterfeest. Hij kwam toen met tekenen van wind en vuur. Ook werden de apostelen van Jezus op die dag zo vol met de Geest dat ze in allerlei talen over het werk van God en Jezus konden spreken. Lees hierover meer in de Bijbel in Handelingen, hoofdstuk 2.

Onzichtbaar en toch aanwezig

Je kunt deze Geest niet zien en toch is Hij er. Het is net als met de wind. In een gesprek met Nicodemus, een vooraanstaande Joodse kerkleider, heeft Jezus het zo uitgelegd: De wind blaast, waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid; maar u weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is iedereen, die uit den Geest geboren is” Bijbel, Johannes 3 vers 8
Dit geboren worden uit de Geest wordt op andere plaatsen in de Bijbel “de wedergeboorte” of “de bekering tot God” genoemd. Zonder deze wedergeboorte is het onmogelijk om echt in Jezus te geloven en eeuwig met Hem te leven.

Het werk van de Heilige Geest

Het werk van de Heilige Geest kan kort worden omschreven als:

  • Hij komt in mensen.
  • Hij overtuigt mensen van hun zonden tegen God.
  • Hij leert mensen God om vergeving vragen over hun zonden.
  • Hij wijst ze op de mogelijkheid van vergeving door de dood en de opstanding van Jezus.
  • Hij geeft ze het geloof in Jezus, zodat ze weten dat hun zonden om Hem vergeven zijn.
  • Hij blijft in de gelovigen zolang ze op aarde leven.
  • Hij ondersteunt ze bij beproeving en vervolging en bidt met en in hen tot God.
  • Hij verzekert de gelovigen van het eeuwige leven met God.
  • Hij gebruikt bij al deze dingen de Bijbel, het ware woord van God.

Als de Heilige Geest in mensen komt is dat niet omdat mensen dat hebben verdiend. Het is genade van God. Bid dan tot God dat deze Geest ook in u mag komen. Want iedereen die door de Geest van God wordt geleid, die is een kind van God, Bijbel, Romeinen 8 vers 14.

Tijdstip en herkomst van het Pinksterfeest

Pinksteren wordt altijd 10 dagen na Hemelvaartsdag en 50 dagen na Pasen gevierd. De oorsprong van het Pinksterfeest ligt in het oud Joodse feest dat 50 dagen na Pascha (later Pasen) werd gevierd. In de Bijbel staat dit onder andere in Leviticus 23 vers 15. Op de pinksterdag werden de eerste broden aan God opgeofferd die waren gemaakt van koren van de nieuwe oogst van dat jaar. Ook houdt het verband met de wet van de 10 geboden die God 50 dagen na het eerste Pascha gaf aan het volk van Israël. Na de bewuste Pinksterdag na de hemelvaart van Jezus Christus werd dit feest in de christelijke kerk het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

Bron: www.watisermet.nl

 

2018-04-17T16:39:42+00:00