Wat gebeurt er in de kerkdienst?

De Bijbel is Gods eigen Woord dat Hij de mensen gegeven heeft. De kernboodschap van de Bijbel is dat wij zondaren zijn en dat Jezus Christus de Zoon van God en tegelijk de Zaligmaker van zondaren is. Hij is in wezen de hoofdinhoud van de Bijbel. Hij roept zondige mensen op tot bekering en wil van de zonde verlossen door Zijn Woord en Geest. Dit is de kern van de preek die u bij ons kunt beluisteren.

In de regel is het zo dat ’s morgens een tekst uit de Bijbel wordt genomen als uitgangspunt voor de preek en dat ’s middags meestal een gedeelte van de Heidelbergse Catechismus wordt uitgelegd. Dit betreft één van de Belijdenissen die wij als kerk gebruiken. Omdat wij momenteel geen eigen predikant hebben, gaan regelmatig gastpredikanten bij ons voor. Als er geen gastpredikant is, leest een ouderling een preek.Interieur

Voor in de kerk hangen de borden waarop de Psalmen staan die we in die dienst zingen. Ook staat op het bord het Bijbelgedeelte aangegeven dat de ouderling zal lezen en dat in de preek centraal zal staan.

Tijdens de kerkdienst zingen we berijmde Psalmen. Deze staan meestal achterin de Bijbels. In onze diensten wordt de Bijbel in de zogenoemde Statenvertaling gebruikt en zingen we de Psalmen in de berijming van 1773.

In het zingen van de Psalmen wordt uiting gegeven aan ervaren nood en verlossing, vreugde en dankbaarheid. Daarin zoeken we de eer van God of, zoals een van de Psalmen het zegt: "Komt, maakt God met mij groot..." In het gebed spreken we tot God, danken we Hem voor wat we kregen en bidden we Hem om wat wij nodig hebben.

Interieur achterin

Tijdens het zingen wordt gecollecteerd. Ieder geeft vrijwillig wat hij missen kan. Er is dus geen minimum bedrag voorgeschreven. Het geld is bestemd voor de onkosten van de kerkdiensten, maar ook voor (diaconale) hulp aan minder bedeelden. Ook de collecte hoort bij het dienen van God.

Aan het begin van de kerkdienst spreekt de predikant een groet uit in de naam van God en hij zegent de gemeente. Aan het eind van de kerkdienst legt de predikant in de naam van God de zegen op de gemeente.

Indien u eens een preek zou willen beluisteren, bent u van harte welkom in onze kerk.


Kom, ga met ons en doe als wij! (psalm 122 vers 1 berijmd)